Table 3.

Adverse events (n = 37 patients)

Grade 1Grade 2Grade 3Grade 4
Adverse eventn (%)n (%)n (%)n (%)
Leukopenia3 (8)15 (41)19 (51)0 (0)
Neutropenia2 (5)13 (35)19 (51)1 (3)
Lymphopenia9 (24)4 (11)10 (27)1 (3)
Anemia13 (35)11 (30)2 (5)0 (0)
Thrombocytopenia20 (54)1 (3)6 (16)1 (3)
Sepsis0 (0)0 (0)1 (3)0 (0)
Fatigue20 (54)5 (14)0 (0)0 (0)
Arthralgia3 (8)0 (0)0 (0)0 (0)
Joint stiffness1 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
Myalgia4 (11)1 (3)0 (0)0 (0)
Mucositis5 (14)2 (5)0 (0)0 (0)
Anorexia10 (27)0 (0)0 (0)0 (0)
Xerostomia1 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
Nausea7 (19)2 (5)0 (0)0 (0)
Vomiting2 (5)0 (0)0 (0)0 (0)
Diarrhea6 (16)0 (0)0 (0)0 (0)
Constipation3 (8)0 (0)0 (0)0 (0)
Weight loss0 (0)1 (3)0 (0)0 (0)
Dysgeusia3 (8)0 (0)0 (0)0 (0)
Dry skin2 (5)0 (0)0 (0)0 (0)
Pruritus3 (8)0 (0)0 (0)0 (0)
Rash1 (3)0 (0)0 (0)0 (0)
Orthostasis1 (3)0 (0)0 (0)0 (0)