Table 3

Nonclonal EGFR genomic DNA sequence analyses

Exon 18Exon 19Exon 21
Cell lines
 A549wtwtwt
 H226wtwtwt
 H358wtwtwt
 H441wtwtwt
Case
 3wtwtwt
 4wtwtwt
  • Abbreviation: wt, wild-type.