Table 2.

Maximum toxicity per patient (n = 28)

ToxicityG1G2G3-G4
No (%)No (%)No (%)
Neutropenia4 (14)1 (3.6)0 (0)
Thrombocytopenia7 (25)1 (3.6)0 (0)
Anemia18 (64)3 (11)0 (0)
Nausea0 (0)0 (0)0 (0)
Vomiting0 (0)0 (0)0 (0)
Asthenia10 (36)4 (14)0 (0)
Anorexia1 (3.6)1 (3.6)0 (0)
Diarrhea1 (3.6)0 (0)0 (0)
Stomatitis0 (0)0 (0)0 (0)
Cardiovascular Events0 (0)0 (0)0 (0)